Medlemsbetingelser

Skal du være medlem af 4300 Barbell Club?

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan 4300 Barbell Club forlange at se legitimation. Ændring i persondata skal meddeles os pr. e-mail til kontakt@4300barbellclub.dk eller til receptionen i åbningstiden.

Medlemsbrik (bib) medbringes og indlæses altid i kortlæseren ved hoveddøren. ALDRIG gå ind ad døren uden at aflæse din brik (først gang) hvad enten der er tale fremmøde til Open Gym eller hold. Medlemsbrikken er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til 4300 Barbell Club som udsteder et nyt mod gebyr jf. gældende prisliste på hjemmesiden og under medlemsbetingelserne.

4300 Barbell Club kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har oplyst ved indmeldelse samt via opslag på hjemmesiden.

Detaljeret medlemsbetingelser bliver udleveret eller tilsendt ved indmelding.

Ved DIBS-aftale (Standard medlemsskab, Medlemsskab for studerende og Børnemedlemsskab) er der tale om et LØBENDE medlemskab med automatisk betaling hver d. 1. i måneden. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §5. Et kontantkøb, som vores klippekorts-produkt, kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når klippekortet er opbrugt eller perioden udløber (6 mdr. fra købsdato ved klippekort). Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber eller produkter.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemsskab er løbende måned (senest sidste hverdag inden kl. 16.00). Dvs., at når du melder dig ud i en given måned, vil dit abonnement endeligt ophøre ved udgangen af den efterfølgende måned. Opsigelsen skal du sende skriftligt til 4300 Barbell Club pr. e-mail til kontakt@4300barbellclub.dk. I mailen skal du udover din opsigelse informere om dit fulde navn og medlemsnummer. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med kopi af din e-mail. Så husk at gemme din fremsendte opsigelse. Endelig bemærkes, at medlemskaber og produkter ikke kan afbrydes i den aftalte periode.

Du har mulighed for at sætte dit medlemsskab i bero i op til 1 mdr..
Det koster 79 kr. pr. gang. Det er muligt at sætte medlemsskabet i bero to gange årligt.
Der vil blive sat en start og en slutdato ved oprettelse. Det er ikke muligt at sætte sit medlemsskab i bero i opsigelsesperioden. Ved opsigelse ophæves bero-perioden.

4300 Barbell Club forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail samt på hjemmesiden, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

4300 Barbell Club kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet. HUsk at brug dit antal af bookninger i SportsSolution appen.

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start, så vi kan starte holdet til tiden. Ved fremmøde skal du køre dit medlemskort igennem kortlæseren i receptionen tidligst 2 timer før. Er du som medlem forhindret i at møde op på et booket hold, skal der meldes afbud senest 2 timer og 30 min. før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst, som trækkes sammen med det kommende abonnementstræk. Gebyrer fremgår af “Priser” under “Øvrige priser”. Afbud til hold skal foretages via sportssolution app. Ved for sent afbud, for sent fremmøde eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

4300 Barbell Club garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade.

Al træning og ophold sker på eget ansvar. Som medlem af 4300 Barbell Club er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning herunder holddeltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. 4300 Barbell Club tager ikke ansvar for person- og tingskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen og ophold i centeret.